ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ച് മത്സരാർത്ഥികൾദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കൊണ്ട് പതിവ് പോലെ ബിഗ്ഗ്*ബോസ് വീട്ടിൽ വെയ്ക്ക് അപ്പ് അലാറം