പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ തിരിച്ച് വരവ് ..