ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ സന്ധ്യയുടെ നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്*ത്* മത്സരാർത്ഥികൾ.നാട്ടുകൂട്ടം വീക്കിലി ടാസ്ക്കിൽ ഋതു മന്ത്രയ്*ക്കെതിരെ സഹമത്സരാർത്ഥികൾ.
Part 02