ഇരുടീമുകൾ തമ്മിൽ വാശിയേറിയ രസികൻ മത്സരം!! അതിനിടെ പരുക്കേറ്റ് ഡിംപൽ ഭാൽ..