ഗെയിമിനെ പരിധികൾ വിട്ട് കയ്യാങ്കളിയും വാക്കേറ്റവുമായി വീക്ക്*ലി ടാസ്*ക്!