ഒരു കിടിലൻ സിനിമാറ്റിക് ടാസ്*ക്..!! ആർത്തുചിരിച്ച് ആഘോഷിച്ച് ബിഗ്*ബോസ് താരങ്ങൾ..