ഹൗസിലെ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഉചിതമായ പേരുകൾ നൽകി കിടിലൻ ഫിറോസ്