ഫിറോസ് ഖാനും സജിനയ്ക്കും ലാലേട്ടന്റെ അവസാന വാണിങ്!!Enjoy