ഡിംപലും സായ് വിഷ്ണുവും കൊമ്പ് കോർക്കുന്നു!!

സ്*പോൺസേർഡ് ടാസ്കിനിടെ ഉയർന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ.. രോഷം അടക്കാനാകാതെ സൂര്യ..!!Watch Full EpisodeIntro Song..